برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه iehfsj-v4n3p59-fa-1

یافتههــا: نتایــج نشــان داد کــه انجــام مداخلــه ارگونومیــک بــر میــزان نمــره واریــس، نمــره درد و تــورم وهمچنیــن نمــره خســتگی عضانــی ســمت چــپ و راســت انــدام تحتانــی در گــروه مــورد تاثیرگــذار اســتمیانگی ن می زان نم Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله iehfsj-v4n3p59-en-1

یافتههــا: نتایــج نشــان داد کــه انجــام مداخلــه ارگونومیــک بــر میــزان نمــره واریــس، نمــره درد و تــورم وهمچنیــن نمــره خســتگی عضانــی ســمت چــپ و راســت انــدام تحتانــی در گــروه مــورد تاثیرگــذار اســتمیانگی ن می زان نم Read more…