مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد iehfsj-v4n4p24-en-1

دانش جوی دکت را، دانش کده مهندس ی هوافض ا، دانش گاه صنعت ی امیرکبی ر و پژوهش گاه هوافض ا ،ته ران، ای راناستادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایراناستادیار، پژوهشگاه هوافضا، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد iehfsj-v4n4p24-fa-1

دانش جوی دکت را، دانش کده مهندس ی هوافض ا، دانش گاه صنعت ی امیرکبی ر و پژوهش گاه هوافض ا ،ته ران، ای راناستادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایراناستادیار، پژوهشگاه هوافضا، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله iehfsj-v4n3p59-en-1

یافتههــا: نتایــج نشــان داد کــه انجــام مداخلــه ارگونومیــک بــر میــزان نمــره واریــس، نمــره درد و تــورم وهمچنیــن نمــره خســتگی عضانــی ســمت چــپ و راســت انــدام تحتانــی در گــروه مــورد تاثیرگــذار اســتمیانگی ن می زان نم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه iehfsj-v4n3p59-fa-1

یافتههــا: نتایــج نشــان داد کــه انجــام مداخلــه ارگونومیــک بــر میــزان نمــره واریــس، نمــره درد و تــورم وهمچنیــن نمــره خســتگی عضانــی ســمت چــپ و راســت انــدام تحتانــی در گــروه مــورد تاثیرگــذار اســتمیانگی ن می زان نم Read more…

By 92, ago