یافتههــا: نتایــج نشــان داد کــه انجــام مداخلــه ارگونومیــک بــر میــزان نمــره واریــس، نمــره درد و تــورم وهمچنیــن نمــره خســتگی عضانــی ســمت چــپ و راســت انــدام تحتانــی در گــروه مــورد تاثیرگــذار اســتمیانگی ن می زان نم ره واری س، نم ره درد و ت ورم و همچنی ن خس تگی عضان ی س مت چ پ و راس ت ان دامتحتانــی درگــروه مــورد بــه ترتیــب 66/2 و 4/2 و 75/0 و 2/1 کاهــش یافــت.
-310251194،

،

نتیجهگی ری: ب ا توج ه ب ه تاثیرگ ذاری پروت کل ورزش ی ب ر ش اخصهای کیفی ت زندگ ی کاری آرایش گراناس تفاده از ای ن پروت کل در بیم اران دچ ار وریده ای واریس ی توصی ه میش ود. تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکیهمدان محفوظ است.
آزمودنیه ا ب ه س ه پرسش نامه وریده ای واریس ی آبردی ن، درد مزم ن و خس تگی عضان ی پاس خ دادن د ک ه

وریدهای واریسیمداخات ارگونومیکیکیفیت زندگی کاریآرایشگران زنمقاله پژوهشی
6391-405849

بررسی تأثیر مداخلات حرکتی بر کیفیت زندگی کاری آرایشگران زن مبتلا به بیماری وریدهای واریسی شهر همدان
رشید حیدری مقدم 1، مجید معتمدزاده طرقبه 2، محمد بابامیری 1،*، قدرت ا …
روشنایی 3، شیوا رستگاری یکتا 4، اقبال زندکریمی 5
مرک ز تحقیق ات عل وم بهداش تی و گ روه ارگونوم ی، دانش کده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران
اس تاد، گ روه ارگونوم ی، مرک ز تحقیق ات عل وم بهداش تی، دانش کده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان
گــروه آمــار زیســتی و مرکــز تحقیقــات مدلســازی بیماریهــای غیرواگیــر، دانشــکده بهداشــت ،دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران
دانشــجوی کارشناســی ارشــد، گــروه ارگونومــی، دانشــکده بهداشــت، دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان، همــدان، ایــران
دانش جوی دکت ری، گ روه آم ار زیس تی، دانش کده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان ،هم دان، ای ران
113858414497

نویس نده مس ئول: محم د بابامی ری، مرک ز تحقیق ات عل وم بهداش تی و گ روه ارگونوم ی، دانش کده بهداش ت، دانش گاه عل وم پزش کی هم دان، هم دان، ای ران. ایمی ل: m.babamiri@umsha.ac.ir
چکیده
مقدم ه: وریده ای واریس ی در ان دام تحتان ی ب ه ط ور متداول ی در جمعی ت عموم ی رخ میده د و میتوان د کیفی ت زندگ ی اف راد را ب ه صورت ی منف ی تح ت تأثی ر ق رار ده د. یک ی از مش اغل پرخط ر در ای ن زمین ه آرایش گری اس ت. ه دف از مطالع ه حاض ر بررس ی تأثی ر مداخ ات ارگونومی ک ب ر کیفی ت زندگ ی آرایش گران زن مبت ا ب ه بیم اری واری س در ان دام تحتان ی میباش د.
روش کار: جامع ه آم اری پژوه ش تمام ی آرایش گران زن ش هر هم دان بودن د ک ه جه ت معاین ات پزش کی بــه درمانــگاه مهدیــه مراجعــه کردنــد. از میــان آنهــا بــه روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده 70 نفرمبتــا بــه بیم اری واری س انتخ اب و در دو گ روه م ورد و کنت رل دس تهبندی ش دند. مداخل ه م ورد نظ ر ش امل پروت وکل ورزش ی مخص وص بیم اری واری س ب ود. پژوه ش حاض ر شبهآزمایش ی ب ا پیشآزم ون و پسآزم ون ب ود و
مقدمه
در زندگــی رقابتــی و صنعتــی امــروز انســان بیشــتر زمانــش را در محیــط کار میگذرانــد. بنابرایــن حــوزه بزرگــی از ســامتی از شــرایط موجــود در محــل کار تأثیــر میپذیــرد. شــرایط شــغلی و وضعیــت بدنــی هنــگام کار از جملــه عوامــل خطــر مهمــی اســت کــه میــزان ابتــا بــه انــواع بیماریهــا را افزایــش میدهــد .یکــی از ایــن بیماریهــا واریــس اســت. ایــن بیمــاری بــه دلیــل ش یوع نس بتاً ب الا بخ ش عم ده ای از مراجع ات ب ه کلینیکه ای درمان ی و همچنی ن جراح ی را ب ه خ ود اختص اص میده د] 1[. ســیاهرگها مجراهــای خونــی هســتند کــه خــون فاقــد اکســیژن را از قســمت های تحتانــی بــدن بــه قلــب و ریــه می رســانند .هنگام ی ک ه س یاهرگ غی ر طبیع ی، انباش ته از پی چ خوردگیه ا و چرخشهــا و همچنیــن بــزرگ می شــود ایــن حالــت را بیمــاری وریده ای واریس ی مینامن د. ب ه عب ارت دیگ ر وریده ای واریس ی هنگامــی رخ میدهــد کــه وریــد متــورم شــده و دریچههایــی کــه خــون را بــه ســمت قلــب هدایــت میکننــد نمیتواننــد بــه طــور مناســب بســته شــوند و شــروع بــه تــراوش میکننــد و بــه جــای حمــل خــون بــه قلــب آن را بــه قســمت های دیگــر بــدن بــه ویــژه پاهــا برمیگرداننــد] 2[. وریدهــای واریســی در حــدود 15% از بزرگســالان دیــده میشــود] 1[. در جمعیــت بزرگســال در کشــورهای غربــی بــرآورد شــده اســت کــه 50-40 درصــد از م ردان و 55-50 درص داز زن ان ب ه نوع ی از اخت ال وری دی ان دام تحتانــی بــا درد و ناراحتــی آن کــه شــامل اختــالات وریــدی از رگهــای واریســی کــه ترومبــوز وریــد عمقــی می باشــد مبتــا هســتند] 2[. بیــش از 30 میلیــون آمریکایــی از بیمــاری وریــدی از جملــه رگهــای واریســی رنــج میبــرد ولــی در عیــن حــال تنهــا 9/1 میلیــون در ســال بــه دنبــال درمــان هســتند] 3[. ایــن بیم اری ع اوه ب ر مش کات زیبای ی باع ث عائ م بالین ی مث ل درد می شــود کــه اغلــب نیــاز بــه عمــل جراحــی یــا درمانهــای دیگ ر دارد ک ه ع اوه ب ر ص رف بودجهه ای زی اد درمان ی باع ث کاه ش به ره وری اف راد نی ز میش ود] 40.[4% از م ردان و 32% از زن ان در س نین 18 ت ا 64 س ال مبت ا ب ه ای ن بیم اری هس تند .از شــکایت های شــایع در آنهــا می تــوان بــه «پاهــای ســنگین و ب ی ق رار» و «ت ورم» و «گرفتگ ی» و «خ ارش» و «س وزش» اش اره کــرد. از ریســک فاکتورهــای مهــم می تــوان بــه افزایــش ســن ،س ابقه خانوادگ ی، چاق ی و س ابقه ش غلی مرتب ط ب ا ایس تادن های طولان ی م دت اش اره ک رد] 4, 5[. در ی ک مطالع ه درتای وان رابط ه مســتقیم بیــن ایســتادن های طولانــی مــدت و واریــس بــه اثبــات رس ید] 4[. ای ن بیم اری ب ا افزای ش س ن ب ه عن وان ی ک عام ل تش دید کنن ده و س ابقه فامیل ی ب ه عن وان ی ک عام ل خط ر مه م رابطــه دارد. از ریســک فاکتورهــای دیگــر می تــوان بــه جنــس مؤن ث، تع داد زایم ان، وزن ب دن، یبوس ت، س ابقه ترومب وز وری دی اش اره ک رد] 4[. بس یاری از اف راد مجب ور ب ه ایس تادن ب رای دوره زمان ی طولان ی در مح ل کار هس تند؛ ب دون ای ن ک ه ق ادر ب ه راه رفتــن و نشســتن باشــند. بــه عنــوان مثــال پرســتاران و پزشــکان در ات اق عم ل بای د س اعات طولان ی در اعم ال جراح ی ایس تاده باش ند. یک ی دیگ ر از ای ن دس ته مش اغل، ش غل آرایش گری اس ت ک ه ف رد مجب ور اس ت س اعت های طولان ی ایس تاده ب ه کار ک ردن بپ ردازد. خط رات بهداش تی عم ده ای ک ه از ایس تادن های طولان ی م دت شناس ایی ش ده اس ت ش امل نارس ایی مزم ن وری دی، درد عضــات کمــر و پاهــا، زایمــان زودرس و ســقط خــود بهخــودی می باشــد و همچنیــن می توانــد مشــکات قلبــی و عروقــی نیــز ایج اد ش ود] 6[. بیم اری واری س ب ه ص ورت 1( واری س ب ه تنهایی 2( وریده ای واریس ی و آدم وری دی 3( رگه ای واریس ی و تغییرات پوســتی 4( رگهــای واریســی و زخــم بهبــود یافتــه 5( رگهــای واریس ی و زخمه ای فع ال می باش ند] 7[. بیم اری مزم ن وری دی ی ک مش کل ش ایع در کش ورهای توس عه یافت ه و در ح ال توس عه میباشــد و گفتــه میشــود کــه یکــی از شــایع ترین بیماریهــا در کشــورهای غربــی اســت] 8[. روشهــای درمانــی متعــددی بــرای ای ن بیم اری وج ود دارد. ق دم اول اس تفاده از
روشه ای محافظت ی شــامل رژیــم غذایــی و تغییــرات ســبک زندگــی میباشــد؛ در ایــن زمینــه بــه بیمــاران توصیــه بــه خــودداری از ایســتادن ها و نشس تن های طولان ی م دت و همچنی ن ب الا ب ردن پاه ا بالات ر از س طح قل ب ت ا جای ی ک ه ام کان دارد و همچنی ن کاه ش وزن و انج ام ورزش منظ م ب ه منظ ور ب ه حداق ل رس اندن درد و ت ورم و بهبــود عملکــرد ماهیچههــای ســاق پــا میشــود. اســتفاده از ج وراب واری س جه ت فشرده س ازی پاه ا و دارودرمان ی نی ز م ورد اســتفاده قــرار میگیرنــد؛ امــا در مــوارد جدی تــر ایــن روشهــا جوابگــو نیســت وبایســتی بــه روشهــای جراحــی روی آورد] 9[. در مطالع ه ای ک ه در س ال 2015 در تای وان ب ر روی مش اغلی ک ه مجبــور بــه ایســتادن در محیــط کار بودنــد انجــام شــد از تشــک کــف، طراحــی ایســتگاه کاری نشسته/ایســتاده، کفــش مناســب و همچنیــن جــوراب واریــس اســتفاده شــد. نتیجــه ایــن مطالعــه اســتفاده ازمداخــات و بکارگیــری دســتورالعملهایی در ســاعات ایســتادن در محیــط کار را درجهــت کاهــش خطــرات بهداشــتی ایســتادن های طولانــی مــدت و بــه دنبــال آن افزایــش کیفیــت زندگ ی در ای ن اف راد مؤث ر میدان د] 6[. ب ه ط ور کل ی مطالع ات اندک ی در ای ن زمین ه انج ام ش ده اس ت و بررس ی برخ ی مت ون نتایجــی از تأثیــر گــذار بــودن برخــی مداخــات در ایــن زمینــه را گــزارش کــرده اســت] 6[. پــس در نتیجــه بــه منظــور کاهــش صدمــات مرتبــط بــا ایــن مشــاغل پرخطــر، بــا اعمــال مداخــات ارگونومیک ی می ت وان ب ه بهب ود اث رات بیم اری واری س و ی ا ب ه حداق ل رس اندن و ی ا کن د ک ردن رون د ای ن بیم اری کم ک ک رد .ایســتادن های طولانــی توســط قشــر آرایشــگران اجتنــاب ناپذیــر می باش د. ب ا توج ه ب ه اینک ه آرایش گری بخ ش زی ادی از اف راد ش اغل را ب ه خ ود اختص اص داده اس ت دور از ذه ن نیس ت ک ه آرایش گران زی ادی از ان واع واری س رن ج ببرن د. ع وارض خطرن اک و ناتوانیه ای جس می ک ه ب ه دنب ال ای ن بیم اری ف رد را گرفت ار میکن د ل زوم بررس ی عوام ل مرتب ط و اق دام در جه ت پیش گیری را مط رح می س ازد. ب ا توج ه ب ه آنچ ه ک ه گفت ه ش د ه دف از مطالع ه حاض ر بررس ی تأثی ر مداخ ات ارگونومی ک ب ر کیفی ت زندگــی کاری در آرایشــگران زن مبتــا بــه بیمــاری وریدهــای واریســی شــهر همــدان می باشــد.
روش کار
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04038 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04038 ]

ایــن پژوهــش یــک مطالعــه نیمــه تجربــی بــا پیشآزمــون و پسآزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل اســت. در ایــن مطالعــه جامع ه ش امل تمام ی آرایش گران زن ش هر هم دان بودن د ک ه ب ه درمانــگاه مهدیــه شــماره 2 شــهر همــدان مراجعــه کــرده بودنــد .از میــان اف رادی ک ه بیمــاری وریدهــای واریس ی در آنه ا مثبــت ارزیاب ی ش د تع داد 70 نف ر ب ه روش نمونهگی ری تصادف ی س اده انتخ اب ش دند. ای ن 70 نف ر در دو گ روه 35 نف ره م ورد و ش اهد دســتهبندی شــدند. ابــزار گــرداوری دادههــا شــامل پرسشــنامه ویژگی هــای دموگرافیــک و ســه پرسشــنامه دیگــر شــامل پرسش نامههای وریده ای واریس ی آبردی ن، درد مزم ن و خس تگی عضان ی دران دام تحتان ی ب ود. در ای ن پژوه ش کیفی ت زندگ ی کاری مرتب ط ب ا واری س ب ا س ه ش اخص وریده ای واریس ی، درد مزمــن و خســتگی عضانــی ســنجیده شــده اســت.
پرسشــنامه وریدهــای واریســی آبردیــن) AVVQ(: پرسشــنامه وریده ای واریس ی آبردی ن) AVVQ( ب رای ارزیابی کیفی ت زندگی در بیم اران مبت ا ب ه وریده ای واریس ی س اخته ش ده و ش امل 31 س ؤال میباش د ک ه اولی ن س ؤال ب ه طراح ی وریده ای واریس ی در انــدام تحتانــی از نمــای پشــت و جلــو میپــردازد و ســؤالات 2 ت ا 9 نی ز ب ه اظهارات ی از قبی ل درد، خ ارش، ت ورم، تغیی ر رن گ ع روق خون ی، ضایع ات پوس تی ی ا اگزم ا و زخمه ای پوس تی در ان دام تحتان ی میپ ردازد. س ؤال 10 ت ا 13 ه م ب ه می زان نگران ی از وج ود ای ن بیم اری و ارزیاب ی می زان اث ر گ ذاری و مداخل ه ای ن بیمــاری در ِکار بیــرون و منــزل و تفریحــات و ســرگرمی پرداختــه اس ت] 10[. درمطالع های ک ه توس ط کلِ م و همکاران ش در س ال 2009 در هلنــد انجــام شــده اســت اعتبــار و قابلیــت اطمینــان ترجم ه اصل ی و هلن دی پرسش نامه AVVQ را ب ه اثب ات رس انده اس ت] 11, 21[. جه ت تعیی ن پایای ی پرسش نامه در ای ن پژوه ش از ضری ب آلف ای کرونب اخ ب ه منظ ور ثب ات درون ی اس تفاده ش د ک ه پ س از توزی ع پرسش نامه بی ن 20 ت ن از آرایش گران مبت ا ب ه بیمــاری وریدهــای واریســی و جمــع آوری پاســخها ضریــب 18/0 بدس ت آم د.
پرسشــنامه دردهــای مزمــن: ایــن پرسشــنامه توســط محمدعلــی محمدیــان در ســال 1374 طراحــی شــد کــه شــامل 25 گویــه اس ت ک ه ه ر گوی ه یک ی از ابع اد س ه گان ه جس می – حس ی ،احساس ی- هیجان ی و ش ناختی – ارزیابان ه را مش خص می س ازد .آزمودنــی پــس از خوانــدن هرگویــه میتوانــد شــدت و ضعــف خصوصیتــی از درد را کــه در آن گویــه موردنظــر بــوده، در یــک مقی اس ش ش گزین ه ای تعیی ن کن د. ای ن گزینهه ا ب ه ترتی ب از ک م ب ه زی اد عبارتن د از اص ًا، خیل ی ک م، ک م، متوس ط، زی اد و خیل ی زی اد. در نهای ت بایس تی ارزشه ای ع ددی مرب وط ب ه گزینهه ای انتخ اب ش ده را ب ا ه م جم ع نم وده و س ه ع دد ب ه دس ت آورد. نم ره کل نی ز از مجم وع نم رات زیرمقیاسه ا بدس ت میآی د. روای ی محتوای ی و پایای ی ب از آزمای ی) 98/0( پرسش نامه دردهــای مزمــن مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت] 31[. جهــت تعیی ن پایای ی پرسش نامه از ضری ب آلف ای کرونب اخ ب ه منظ ور ارزیاب ی ثب ات درون ی اس تفاده ش د ک ه پ س از توزی ع پرسش نامه بی ن 20 ت ن از آرایش گران مبت ا ب ه بیم اری وریده ای واریس ی و جمــع آوری پاســخ ها ضریــب 96/ 0 بدســت آمــد.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 3، پاییز 1395حیدری مقدم و همکاران

پرسش نامه خس تگی عضات ی در ان دام تحتان ی: ای ن پرسش نامه می زان خس تگی عضان ی را در س ه قس مت کم ر، پش ت س اق پ ا ،جل وی س اق پ ا ب رای س مت چ پ و راس ت ان دام تحتان ی بررس ی میکنــد. آزمودنــی بــه 6 ســؤال پاســخ میدهــد. بــرای هــر یــک از ای ن 6 س ؤال 5 گزین ه در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت ک ه ش امل بــدون خســتگی، خســتگی محــدود، خســتگی متوســط، خســته و خســتگی شــدید میباشــد. ایــن پرسشــنامه برگرفتــه از مقالــه ای تح ت عن وان «ارزیاب ی خس تگی عضان ی مرتب ط ب ا ایس تادن های طولانــی مــدت در محــل کار»می باشــد کــه توســطIsa Halim و همکارانــش در ســال 2012 در مالــزی انجــام شــده اســت] 41[. جه ت تعیی ن پایای ی ای ن پرسش نامه، از ضری ب آلف ای کرونب اخ ب ه منظ ور ارزیاب ی ثب ات درون ی اس تفاده ش د ک ه ضری ب بدس ت آم ده براب ر ب ا 88/0 ب ود.
پ س از تکمی ل پرسش نامهها پروت وکل ورزش ی در اختی ار گ روه م ورد ق رارداده ش د و آموزشه ای لازم ب ه آنه ا داده ش د. برنام ه تمرینــی شــامل حــرکات کششــی و همچنیــن حرکاتــی بــود کــه بواســطه ایــن حــرکات پاهــا طــی چنــد حرکــت، بالاتــر از ســطح ب دن ق رار میگرف ت ت ا بدی ن وس یله در بازگش ت جری ان خون ی ک ه بواس طه ایس تادن ی ا نشس تن طولان ی م دت در پاه ا تجم ع پی دا ک رده اس ت، کم ک کن د. ای ن ح رکات ورزش ی ب ه ص ورت کام ل آم وزش داده ش د و تاکی د ش د ک ه ای ن 5 حرک ت ورزش ی را دوبــار در روز و هــر بــار پــس از پایــان ســاعت کاری )یــک بــار ظه ر و ی ک ب ار ش ب( ب ه م دت س ه م اه ه ر روز انج ام دهن د .س پس ب رای ب ار دوم بع د از م دت تعیی ن ش ده در ط رح) 3 م اه( افــراد دوبــاره پرسشــنامه ها را تکمیــل کردنــد. تجزیــه و تحلیــل دادههــا بااســتفاده از نــرم افــزار 18SPSS و شــاخصهای توصیفــی میانگیــن و انحــراف معیــار و آزمــون تــی وابســته اســتفاده شــد .
آزمــون فرضیههــا بــا ســطح اطمینــان 50/0 < P انجــام شــد .همچنی ن لازم ب ه ذک ر اس ت ک ه جه ت رعای ت اص ول اخاق ی ه دف از پژوه ش ب رای آزمودنیه ا ش رح داده ش د و حض ور آنه ا در پژوه ش پ س از تکمی ل رضای ت نام ه کتب ی میس ر گردی د.
یافته ها
ای ن مطالع ه نش ان داد ک ه ش یوع بیم اری واری س در می ان زن ان آرایشــگر 5/34 درصــد اســت. ویژگیهــای دموگرافیــک دو گــروه م ورد و کنت رل در ج دول ش ماره 1 و 2 ذک ر ش ده اس ت. قب ل از اجــرای آزمــون اصلــی هــر یــک از گروههــای م ورد وکنتــرل از لح اظ همگ ن ب ودن ویژگیه ای دموگرافی ک ش امل س ن، س ابقه کار و ش اخص ت وده بدن ی )متغیره ای کم ی( و می زان ورزش در ط ول روز، س طح تحصی ات، درج ه واری س )متغیره ای کیف ی( م ورد بررس ی ق رار گرفتن د.
09720035

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04038 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.20286/joe-04038 ]

61
جدول 1: بررسی همگنی نمونه های مورد بررسی از لحاظ متغیرهای دموگرافیک کمی در گروه کنترل و مورد
گروه هامیانگینانحراف معیار
مورد
سن08/4310
سابقه کار14/1472/8
شاخص توده بدنی65/2722/4
کنترل
سن17/4431/10
سابقه کار37/179
شاخص توده بدنی96/2513/3
جدول 3: نتایج آزمون تی
P-value T میانگین )انحراف معیار( گروه و سطح
0/013 2/61 مورد
)29/24( 30/48 نمره درد پیش آزمون
)26/17( 28/08 نمره درد پس آزمون
>0/001 5/36 مورد
)3/19( 5/74 نمره خستگی سمت چپ پیش آزمون
)2/42( 4/54 نمره خستگی سمت چپ پس آزمون
>0/001 5/55 مورد
)3/13( 5/6 نمره خستگی سمت راست پیش آزمون
)2/41( 4/4 نمره خستگی سمت راست پس آزمون
>0/001 3/91 مورد
)9/67( 16/38 نمره وریدهای واریسی پیش آزمون
)7/96( 13/71 نمره وریدهای واریسی پس آزمون
0/015 -2/55 شاهد
)24/33( 26/97 نمره درد پیش آزمون
)24/66( 29/97 نمره درد پس آزمون
>0/001 4/96 شاهد
)2/86( 5/62 نمره خستگی سمت چپ پیش آزمون
)2/78( 6/94 نمره خستگی سمت چپ پس آزمون
>0/001 -4/94 شاهد
)3/01( 5/82 نمره خستگی سمت راست پیش آزمون
)2/83( 7/17 نمره خستگی سمت راست پس آزمون
0/029 -2/28 شاهد
)14/35( 21/83 نمره وریدهای واریسی پیش آزمون
)14/03( 23/34 نمره وریدهای واریسی پس آزمون
جدول 2: بررسی همگنی نمونه های مورد بررسی از لحاظ متغیرهای دموگرافیک کیفی در بین گروههای کنترل و مورد
مداخلاتتعداددرصد
ورزش
مورد
کمتر از 30 دقیقه237/65
30 تا 60 دقیقه114/31
بیشتر از 60 دقیقه19/2
کنترل
کمتر از 30 دقیقه299/82
30 تا 60 دقیقه61/17
سطح تحصیلات
مورد
کمتر از دیپلم246/68
دیپلم تا لیسانس114/31
کنترل
کمتر از دیپلم1440
دیپلم تا لیسانس2160
درجه واریس
مورد
واریس به تنهایی193/54
واریس وادم وریدی123/34
واریس و تغییرات پوستی44/11
کنترل
واریس به تنهایی254/71
واریس وادم وریدی61/17
واریس و تغییرات پوستی44/11


پاسخ دهید